Menu
Kosár

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS NYELVE, LÉTREJÖTTE, ALAKISÁGA, IKTATÁSA

1.1. Definíciók

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Beautychallenge. Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a kertiraktar.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a kertiraktar.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy más EGT tagállamból, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

1.3. A Webáruház használatával az Ügyfél elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Bármely Ügyfél, aki nem ért egyet az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak valamelyikével, fel kell hagynia a vásárlással és az oldal használatával.

1.4. Az Ügyfél a rendelés elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult rendelés leadására.


1.5. Szolgáltató (üzemeltető) adatai:

Cégszerű megnevezés: Beautychallenge. Kft 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Törvényszék 

Székhely és levelezési cím: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6, fszt. 41 

Cégjegyzékszám: 09-09-031449 

Adószám: 27334706-2-09 

Webhely: https://kertiraktar.hu

E-mail: info@kertiraktar.hu

Ügyfélszolgálat: 06-70-200-6066


1.5. Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégszerű megnevezés: Tárhely.Eu Kft.

Nyilvántartásba vevő hatóság: 

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241 

Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510 

Cégjegyzékszám: 01-09-909968 

Adószám: 14571332-2-42 

Webhely: https://tarhely.eu

E-mail: support@tarhely.eu

Ügyfélszolgálat: (+36) 1 789 2789


1.7. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a kertiraktar.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: kertiraktar.hu online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az kertiraktar.hu online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

1.8. A kertiraktar.hu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.9. A kertiraktar.hu online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.10. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig a felek közötti megegyezés alapján szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólagos hozzáférése nem biztosított de a rendelés pillanatában automatikusan kiküldött e-mailhez csatolásra kerül így annak megőrzésével hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják). A szerződés alakiságát tekintve ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül (nem minősül írásbeli szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF tartalma szöveges formátumban érhető el a Szolgáltató weboldalának főoldalán és minden aloldalán a lábléc részben található linkre kattintva. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a Szolgáltató PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et. A Szolgáltató az ÁSZF-et a közzétételének napjának dátumával látja el azt, módosítás esetén a módosított ÁSZF-et a regisztrált igénybe vevők részére tartós adathordozón, annak elfogadása céljából átadja.

1.11. A szerződés nyelve magyar.

1.12. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.13. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

A cég székhelyén személyes ügyfélfogadásra csak előzetes időpont egyeztetés alapján van lehetőség.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható minden munkanapon 9:00-17:00 óra között.

Telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-70-200-6066

E-mail: Elérhető a kapcsolat menüpont alatt.

 

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben megerősítjük a sikeres regisztrációt. Ezek után Weboldalt felkeresve az Adatmódosítás gombra kattintva Ügyfél megadhatja a telefonszámát, számlázási és szállítási címét is, de ezeket az adatok kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Továbbá, fontos hogy regisztráció esetén, valamint regisztráció nélküli rendelés leadáskor a Megrendelő fokozott odafigyeléssel ügyeljen az adatok pontosságára, különös tekintettel az email cím helyességére, mivel a hibásan megadott e-mail cím esetén (akár egyetlen karakter eltérés esetén is) a visszaigazolást a rendszer nem tudja kiküldeni, vagy ha a hibásan megadott email cím egy másik felhasználó által használatban van akkor a megadott személyes adatok a visszaigazoló email-ben egy másik személyhez kerülnek kiküldésre.

A folyamat során a Megrendelő által hibásan megadott email cím miatt felmerülő adatincidensért a szolgáltató nem vonható felelősségre.

2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül regisztrált vagy nem regisztrált Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelést a kertiraktar.hu online áruház megkerülésével, azaz telefonon, email-ben, a Weboldalról küldött üzenetben is elfogad, azonban ilyen esetekben felmerülő késedelmekért vagy félreértésekből adódó hibákért a szolgáltató anyagi felelősséget nem vállal.

Megrendelés feladására a kertiraktar.hu online áruházban a regisztráció nélkül vagy regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a rendelési adatok megadásához” nem szükséges regisztrálni de amennyiben szándékában áll akkor a regisztráció feliratra kattintva azt megteheti. A megrendelés leadási folyamatában ezt követően választani tud a fizetési és átvételi (szállítási) módok közül, illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat, megjegyzést fűzhet a rendeléshez, illetve tájékozódhat a pontos szállítási költségről. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább a rendelés ellenőrzéséhez” gombra kattintva ellenőrizheti a rendelés adatait, ha valamit tévesen adott volna meg, visszatérhet az előző pontra és módosíthatja azokat. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6. A weboldalon megjelenített termékek vételára az általános Magyarországi forgalmi adót (27% ÁFA) is tartalmazó módon (bruttóban) vannak feltüntetve. Abban az esetben ha a bruttó ár mellett a nettó árak is feltüntetésre kerülnek, ott az ár mellett a „nettó ár” szöveg szerepel.

A számlán feltüntetett fizetendő összeg a megrendeléskor leadott összeggel azonos (amennyiben a vásárló utólag telefonon vagy e-mailben nem kért módosítást a megrendelt termékekkel kapcsolatban). 

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a csomagolás és kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, azt a feltüntetett szállítási díj tartalmazza. A szállítási díj általános, a mindenkori rendelési összege vagy a termékek súlya alapján számolódik, azonban ez az összeg sok esetben nem azonos a szolgáltató által a szállítást végző cég felé kifizetett összeggel.

A termékek ára magyar forintban (HUF, Ft) kerül feltüntetésre.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon leadott egyes megrendeléseket csak azok telefonos visszaigazolása után kezdi feldolgozni, ezen ok miatt, valamint a futárszolgálat munkájának megkönnyítése érdekében minden esetben szükséges a telefonszám mező kitöltése. Amennyiben a rendeléssel kapcsolatosan a Szolgáltató egyeztetni kíván a Megrendelővel vagy Vásárlóval és a megadott telefonszámon vagy email- címen, (illetve ezen elérhetőség(ek) hiányában), valamint utánvétes csomagok esetében, ha a Megrendelő nem elérhető a megadott telefonszámon (telefonhívást nem fogadja, arra nem válaszol) a szolgáltató megtagadhatja a megrendelés teljesítését!

 

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

4.1. Az Ügyfél a rendelés leadása után is jelezheti adatbeviteli hibáját a weboldal üzemeltetője felé és kérheti ezen hibák javítását. Az adatbeviteli hibák utólagos módosítási kérelmét e-mailben vagy telefonon közölheti a weboldal üzemeltetőjével.

 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

5.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt a lehető legrövidebb időn belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ebben az esetben ajánlott a Szolgáltatóval telefonon felvenni a kapcsolatot, a mielőbbi ügyintézés érdekében.

5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A szállítás díja a megrendelt termékek súlyától függően változik:

0,1-10 kg között = 1500 Ft.

10,1-30 kg között = 3000 Ft.

30,1-50 kg között = 5000 Ft

50,1-100 kg között = 10.000 Ft.

100 kg fölött = 20.000 Ft.6.2. Ügyfélnek nincs lehetősége a weboldalon megrendelt árut személyesen, a cég telephelyén átvenni. 

Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató az átvételi pontokon történő személyes átvételhez kapcsolódó kosárérték- és díj változtatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.3. Szolgáltatónak nem áll módjában biztosítani az Ügyfél számra a kiszállítási időpont megválasztását.

A Weboldal „Rendelési és szállítási feltételek” menüpont linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, tényleges szállítási határidőt Szolgáltató semmilyen esetben nem határoz meg. Szolgáltató a szállítmányozó cég hibájából eredendő késésért, egyéb hibákért felelősséget nem vállal.

6.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.5. Webáruházunkban utánvét-fizetési mód kiválasztásával leadott rendelés esetén Ön ugyanúgy fizethet kártyájával is, mint az üzletek kasszáinál található terminálokon de fontos figyelembe venni, hogy a futároknál lévő hordozható bankkártya-terminálok esetében a fokozott igénybevétel miatt esetenként üzemzavar léphet fel.

6.6. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldésével egy időben, számlát állít ki az Ügyfél által megadott adatokkal.

 

7. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1. a terméknek,

2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

7.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: Románia, 445100 - Nagykároly (Carei), Ágoston utca 108 sz.

7.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól.

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A visszatérítés során elsősorban átutalásos fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési módot szeretne. A fizetési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

7.1.15. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

7.1.16. Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Beautychallenge. Kft, 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6, fszt. 41 

Vásárló / Megrendelő neve:

Vásárló / Megrendelő címe:

Megrendelés időpontja:

Átvétel időpontja:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

Kelt:

Aláírás (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Az Elállási nyilatkozat minta, nyomtatható PDF formátumban is letölthető.

Elállási nyilatkozat minta, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében is megtalálható.

8. JÓTÁLLÁS 

8.1. JÓTÁLLÁS - SZAVATOSSÁGI IDŐ - GARANCIA

8.1.1 Az általunk forgalmazott termékekre a Ptk-ban és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletekben foglaltak szerint 1 év (vagy terméktől függően 2 - 3 év) jótállást vállalunk, vagy vállalnak beszállítóink, a gyártók és importőrök. A fogyasztó szavatossági igényeinek érvényesítéséhez a vásárlást a megrendeléssel kapcsolatban kibocsátott számla igazolja. Minden vásárlásról számlát állítunk ki. A jótállási idő kezdete a megrendelt termékek átvételének napjától kezdődik, amennyiben az átvétel napja nem igazolható egyéb dokumentummal akkor a jótállási idő kezdete a számlán feltüntettet vásárlási dátum plusz egy munkanap. A hozzánk visszajuttatott hibás vagy hibásnak vélt termékeket visszajuttatjuk a beszállítónak, gyártónak, importőrnek bevizsgálásra és 15 napon belül kicseréljük, vagy megjavíttatjuk, ennek érvényesítésére Ügyfélszolgálatunkon keresztül, a vásárlástól számított 1 éven (vagy terméktől függően 2 éven) belül van lehetőség. Amennyiben az adott típusú termék már nem elérhető vagy megszűnt, úgy a termék vételárát cégünk a vevő által megadott bankszámlára utalja vissza, vagy közös megegyezés alapján egy a visszaküldött termékkel közel azonos paraméterekkel rendelkező termékre cseréli. 

8.2. ÜGYINTÉZÉS MEGHIBÁSODOTT TERMÉK ESETÉN

8.2.1 Mivel az elektronikai termékek meghibásodása az esetek többségében szemrevételezéssel nem állapítható meg, fontos, hogy a hibáról pontos leírást adjon, mert ez megkönnyíti a hibaelhárítást. Töltse ki a és juttassa el hozzánk a hibabejelentő lapot. A hibabejelentő lap nyomtatható PDF formátumban is letölthető. Fontos az is, hogy a megrendeléskor megadott adatait valamint a sorszámát tüntesse fel a hibabejelentő lapon. Ha a csere terméket nem ugyanarra a címre kell szállítani, ahová a megrendelést szállítottuk, úgy ezt is tüntesse fel a Hibabejelentő lapon, ellenkező esetben az előző szállítási címre küldjük a csere termékeket.

A hibás termék szállítási díját feladáskor Önnek kell megfizetnie, a visszaszállítási díjat mi álljuk. Kérjük, hogy portóval, illetve utánvéttel terhelt csomagot ne küldjenek, ezeket nem áll módunkban átvenni. A meghibásodott terméket a lehető legrövidebb időn belül, az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon juttassa vissza hozzánk.

A termék megérkezését követően egy munkatársunk megkezdi az ügyintézést, és felveszi Önnel a kapcsolatot a javítás vagy csere befejezésekor.

A javított vagy cserélt terméket szállítási költség felszámítása nélkül visszaküldjük az Ön címére, vagy átveheti azt ügyfélszolgálatunkon. Amennyiben azonban a terméket a szerviz bevizsgálást követően hibátlannak találta, vagy a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta, ezért a javítás garanciálisan nem végezhető el, akkor a visszaszállítás költsége is Önt terheli. 


10. FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


11. SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11.4 A kertiraktar.hu teljes tartalma, beleértve a képeket, szövegeket, grafikákat, valamint a web grafikai tervezéseket, szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a kertiraktar.hu előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Bármilyen tartalom jogtalan felhasználása a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően büntetendő. A szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatos reklamációkat a vállalkozó a kertiraktar.hu weboldal kapcsolat menüpontja alatt feltüntetett email címen fogadja. 


12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS, BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LISTÁJA.

12.1. Panaszkezelés, panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

A cég székhelyén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható minden munkanapon 9:00-17:00 óra között.

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-70-200-6066

Levelezési cím: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6, fszt. 41 

E-mail: Elérhető a kapcsolat menüpont alatt.

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a telefonon közölt szóbeli panasz esetén ha az Ügyfél megad egy elektronikus levelezési címet akkor a Szolgáltató a válaszát, az Ügyfélnek írásban megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;


Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;


Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;


Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;


Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;


Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;


Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;


Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;


Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;


Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu


Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu


Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a fenti listában felsorolt békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy ezen a linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr. Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

13. ADATKEZELÉS

13.1 Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges. 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése, illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. .

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el: kertiraktar.hu/adatvedelmi-szabalyzat


13.2 Adattovábbítás és adatkezelők


Tárhelyszolgáltató.

Az adattovábbítás célja: A weboldal működéséhez elengedhetetlen webtárhely biztosítása.

Cégszerű megnevezés: Tárhely.Eu Kft.

Nyilvántartásba vevő hatóság: 

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241 

Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510 

Cégjegyzékszám: 01-09-909968 

Adószám: 14571332-2-42 

Webhely: https://tarhely.eu

E-mail: support@tarhely.eu

Ügyfélszolgálat: (+36) 1 789 2789


A kiszállításban résztvevő futárszolgálat.

Az adattovábbítás célja: A szállítás lebonyolítása.

Szolgáltató neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755 

Adószám: 12369410-2-44

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home 

E-mail: info@gls-hungary.com 

Ügyfélszolgálat: 06-29-88-6700 


Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység.

Az adattovábbítás célja: Informatikai szolgáltatások 

Szolgáltató neve: The Rocket Science Group LLC. 

Cégjegyzékszám: -

Adószám: -

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA 

Webhely: https://mailchimp.com 

E-mail: privacy@mailchimp.com 

Ügyfélszolgálat: -


A feldolgozási folyamtokban résztevő vállalkozás.

Az adattovábbítás célja: Informatikai és logisztikai szolgáltatások.

Szolgáltató neve: Pinterol Srl.

Cégjegyzékszám: ROONRC.J5/511/2017 

Adószám: RO37218560 

Székhely: Nagyvárad, Románia, Constantin Tanase utca 54 szám 

Webhely: -

E-mail: -

Ügyfélszolgálat: - 


Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés .

Az adattovábbítás célja: Könyvelési szolgáltatások.

Szolgáltató neve: Green Index Bt. 

Cégjegyzékszám: -

Adószám: -

Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 91. 1/3

Webhely: https://grixiroda.hu

E-mail: info@grixiroda.hu

Ügyfélszolgálat: 06-30-135-7512 


Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás.

Az adattovábbítás célja: Számlázóprogram biztosítása.

Szolgáltató neve: Billingo Technologies Zrt. 

Cégjegyzékszám: -

Adószám: -

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Webhely: https://billingo.hu

E-mail: hello@billingo.hu 

Ügyfélszolgálat: 06-1-500-9491 


Az online fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adattovábbítás célja: Bankkártyás fizetési folyamatok lebonyolítása.

Szolgáltató neve: OTP Mobil Szolgáltató Kft. 

Cégjegyzékszám: -

Adószám: -

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. 

Webhely: https://simplepay.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu 

Ügyfélszolgálat: 06-1-3-666-611, 06-20-3-666-611, 06-30-3-666-611, 06-70-3-666-611

Tudomásul veszem, hogy a Beautychallenge. Kft, 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6, fszt. 41 adatkezelő által a www.kertirakar.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, név, cím, telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


14. VÁLASZADÁSI HATÁRIDŐK

14.1. A jótállási, szavatossági igény elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására jogszabály által előírt válaszadási határidők (fogyasztói (minőségi) kifogás esetén 5 munkanap, szóbeli és írásbeli panasz esetén 30 nap) eredménytelen eltelte esetén Vásárló a békéltető testülethez, fogyasztóvédelmei hatósághoz fordulhat.

14.2. A szolgáltató felhívja a megrendelő, vásárló vagy más panasszal, illetve bármilyen megkereséssel hozzá forduló természetes-, és jogi személy figyelmét az elektronikus rendszerekben felmerülő esetleges hibákra amelyek egy megkeresés esetén megakadályozzák, hogy az adott adott kapcsolatfelvétel ténye az üzemeltetőhöz eljusson. Az elektronikus rendszerekben a spam és vírusvédelemre használt eszközök esetenkénti hibás vagy fokozott védelmi mechanizmusai megakadályozhatják, hogy adott megkeresések, jelzések, panaszbejelentések a weboldal üzemeltetőjéhez eljussanak. Az üzemeltető megkér minden olyan természetes-, és jogi személyt aki bármilyen kapcsolatfelvételi, panaszkezelési, termék visszaküldési szándékkal fordult az üzemeltető felé, és arra munkanapokon 24-48 órán belül nem kap semmilyen választ, hogy kérdését, kérését, jelzését ismételje meg más elektronikus úton is.

 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1. A kertiraktar.hu online áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

15.2. A Szolgáltató az internetes áruházában nem csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

15.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

15.4. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

15.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

Kelt: Debrecen, 2022. június 24.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2022. június 24. napja.